rediger tilbud

Indtast afgangstidspunktet for dit fly, skib eller tog, og vi vil beregne dit afhentningstidspunkt.

Please enter your flight, ship or train arrival time. Later in the booking process we will ask for your flight information so we can track and automatically adjust your pick-up time if needed.

Sikkerhedspolitik

Sikkerhedspolitik
Airport to Hotel (UK) Limited, som driver virksomhed under navnet Holiday Taxis

Firmaets sikkerhedspolitik

Vores målsætninger

Sikkerheden for vores ansatte, kunder og alle andre, som påvirkes af vores forretningsaktiviteter, er en hovedmålsætning for os. Desuden anerkender vi vores juridiske og moralske ansvar for at udvise omhu ved udvælgelsen af de serviceydelser, vi tilbyder på vores websted, og at udvise omhu ved udvælgelsen af udbydere i alle de lande, hvor vi opererer, der lægger lige så stor vægt på sikkerhed, som vi gør. Sikkerhed er et ledelsesansvar på niveau med ansvarsområder som salg, omkostninger o.lign.

Alle vores leverandører, som er ansvarlige for driften af vores serviceaktiviteter i alle lande, udfører deres pligter i overensstemmelse med vores retningslinjer og driftsmanualer. Vi bestræber os konstant på at forbedre vores sikkerhedsstandarder i alle relevante henseender.

Vores ansvar

Vores ansvar er fastlagt fuldt ud i §7 i vores vilkår og betingelser:

7.1 Vi fungerer som reservationsagent. I denne funktion påtager vi os intet ansvar for den faktiske levering af servicen. Vores ansvar er begrænset til udgivelse af information på vores websted om de serviceydelser, som udbyderne leverer, videregivelse af reservationsoplysninger til udbydere og information til dig om eventuelle håndhævede ændringer af vilkårene for din reservation. Vi påtager os intet ansvar for information om videretransport, som vi videregiver til dig i god tro. Vi påtager os intet ansvar for sygdom, personskade, dødsfald eller tab af nogen art. Erstatningskrav for tab, personskade, sygdom eller dødsfald skal anlægges over for udbyderen direkte eller kan eventuelt dækkes i henhold til vilkårene ifølge din forsikring. Vi påtager os intet ansvar over for dig for erstatningskrav, der udelukkende opstår som et resultat af vores egen forsømmelighed.

7.2 Beskrivelserne af videretransport er baseret på information fra udbyderen, og vi påtager os intet ansvar for unøjagtigheder i denne information. Vi påtager os heller ikke ansvar for ændrede omstændigheder, som udbyderen ikke gør os opmærksom på.

7.3 Hvis vi bliver kendt erstatningspligtige over for dig på et hvilket som helst grundlag, er vores maksimale erstatning over for dig begrænset til det dobbelte af prisen for din reservation (eller den forholdsmæssige andel heraf, hvis ikke alle personer, som reservationen gælder, berøres). Vi fraskriver os ikke eller begrænser ikke ansvar for dødsfald eller personskade, der opstår som følge af vores forsømmelighed eller af vores medarbejderes forsømmelighed, når de optræder som led i deres ansættelse.

Forsikringsdækning

A Vi udviser omhu ved udvælgelsen af udbydere af service, som har deres egen ansvarsforsikring, så udbyderen af din service er tilstrækkeligt forsikret mod erstatningskrav, som vores passagerer vil kunne anlægge over for dem i tilfælde af ulykke ved transport med Holiday Taxis.

Sådan udvælger vi vores udbydere

Vi benytter en streng procedure ved udvælgelse af de udbydere, som findes på vores websted. Vi foretager kontroller, inden vi accepterer at opføre dem på vores websted, for at vurdere egnetheden af den enkelte udbyder. Hver udbyder underskriver en kontrakt, som pålægger udbyderen at overholde vores principper nøje. Alle kontrakter skal opfylde kravene, som er fastlagt i dette dokument, og tilvejebringelse af de behørige driftslicenser og passende ansvarsforsikring. Udbyderens specifikke pligter er angivet udtrykkeligt i vores kontrakter for at sikre, at servicen leveres på en ensartet og professionel måde i alle de lande, hvor vi opererer.

Alle udbydere accepterer følgende pligter blandt mange andre:

1) Udbyderen accepterer til enhver tid at have pligt til at optræde i god tro, når denne optræder som en sådan udnævnt udbyder.

2) Udbyderen garanterer at stille fuldt køredygtige køretøjer til rådighed med sikkerhedsseler ved alle sæder og at opretholde et højt niveau for servicen, også for service leveret af tredjeparter. Udbyderen gør os straks opmærksom på klager modtaget fra kunder.

3) Udbyderen sørger for tilstrækkeligt personale til at sikre, at servicen fungerer effektivt, og for at dennes afdelinger er åbne inden for den aftalte åbningstid.

4) Det er udbyderens ansvar ved forhandling med leverandører af køretøjer at sikre, at køretøjsfirmaet har et system til at holde sig orienteret om flyankomsttider, så køretøjet befinder sig rettidigt i lufthavnen. Hvis et fly er forsinket, er det køretøjsfirmaets ansvar at være opmærksom på forsinkelsen og at træffe eventuelle alternative foranstaltninger til afhentning af kunderne.

6) Udbyderen accepterer og garanterer, at alle benyttede leverandører overholder nationale og lokale handelsvedtægter eller lovkrav og indehaver alle de nødvendige licenser og forsikringspolicer som påkrævet ifølge gældende lovgivning.

7) Udbyderen accepterer at tilsikre, at vi gøres opmærksom på ny lokal, regional eller national lovgivning, som kan påvirke driften af vores virksomhed, så snart denne gøres bekendt hermed.

8) Udbyderen accepterer at garantere, at alle eksisterende reservationer fra os vil blive udført i tilfælde af en lokal taxa- eller busstrejke. Det er den lokale udbyders ansvar at informere os om eventuelle trusler om lokale forstyrrelser med henblik på at aftale en passende fremgangsmåde.

Sådanne garantier givet af vores udbydere hjælper os med at udvise omhu, så vi kan levere service på højeste niveau til vores kunder.

Kvalitetskontrol og sikkerhedsinspektioner

Der foretages fuldt udførlige sikkerhedsinspektioner ud fra vores skemaer, som er udarbejdet af vores juridiske repræsentanter og uafhængige konsulenter. Sikkerhedsinspektionerne udføres på alle de destinationer, hvor vi opererer.

Der udføres regelmæssige vurderingsinspektioner af alle vores udbydere ud fra skemaer, som vi giver dem. Repræsentanter fra vores virksomhed foretager desuden hyppigt besøg hos udbyderne og afholder møder med dem for at kontrollere, at de opererer i overensstemmelse med de høje standarder, som vi fastlægger.

Der foretages desuden tilbundsgående udbyderinspektioner for at yde støtte og vejledning i relation til at overholde de standarder, som vi fastlægger. Ved disse besøg bliver den enkelte udbyders egenkontrolskemaer kontrolleret i forhold til vores egne kontrolresultater for at sikre overensstemmelse og nøjagtighed.

I relevant omfang anvender vi desuden eksterne konsulenter til at foretage inspektioner/vurderinger og rådgive.

Hvis de nødvendige standarder ikke overholdes, bliver udbyderen strøget fra vores liste med godkendte udbydere.

Systemer og overvågningsprocedurer

Der foretages regelmæssige gennemsyn af systemer og procedurer, som anvendes til styring af vores sikkerhedspolitik, af udpegede personer, herunder firmadirektører, juridiske rådgivere og sundheds- og sikkerhedskonsulenter.

Vores udbydere har pligt til løbende at overvåge udviklingen på lovområdet for at sikre, at de overholder den gældende lovgivning. Hvis der f.eks. sker ændringer i forhold til brugen af børneautostole, bliver alle vores udbydere straks orienteret herom, og der iværksættes procedurer, som tager højde for lovændringerne hurtigt og effektivt.

Vi udviser omhu med hensyn til at kontrollere, at alt udstyr, som stilles til rådighed af vores udbydere til leje for vores kunder (f.eks. autostole), overholder de nødvendige standarder og kontrolleres og vedligeholdes regelmæssigt.

Procedure i nødstilfælde

Alle udbydere har en dedikeret telefonforbindelse, som vores kunder kan ringe til i tilfælde af problemer eller hændelser i relation til den leverede service. Hvis det ikke er muligt at komme i kontakt med den lokale udbyder, oplyser vi et yderligere kontaktnummer til at varetage nødstilfældet. Vi sørger for, at der vil være personer til at varetage alvorlige problemer, som måtte opstå, og vores personale er uddannet i denne henseende.

For at fremme transportsikkerheden yderligere er vores udbydere og chaufførerne i alle vores køretøjer bemyndiget til at afvise at medtage personer, der udgør en trussel mod deres egen eller andres sikkerhed på grund af deres opførsel.

For yderligere information om sikkerhedsmæssige spørgsmål kan vi kontaktes på vores forretningsadresse Suite B, 2nd Floor Moore House, 13 Black Lion Street, Brighton, East Sussex, BN1 1ND, England, og vi besvarer gerne alle yderligere spørgsmål, du måtte have.

Yderligere information til vores medarbejdere i relation til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen findes i personalevejledningen.